Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Sarah Bierens - Tekstschrijver | Yoga met Sarah

Van Schaeck Mathonsingel 7

6512 AH Nijmegen

KVK-nummer: 65000609

BTW-nummer: NL001265273B28 

Website: www.sarahbierens.nl

E-mail: sarah@sarahbierens.nl 


            

Definities


Opdrachtnemer: Sarah Bierens – Tekstschrijver.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Sarah Bierens – Tekstschrijver een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de tot totstandkoming daarvan, of aan wie Sarah Bierens – Tekstschrijver een offerte uitbrengt. Een offerte is een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, op verzoek van een potentiële klant.                                             


 

1. Toepasselijkheid          


1.1. Algemeen

                   

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sarah Bierens – Tekstschrijver aan Opdrachtgever verstrekte aanbiedingen en offertes. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door/met Sarah Bierens –Tekstschrijver gesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtshandelingen, leveringen en door Sarah Bierens – Tekstschrijver voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en bevestigd. Deze voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

                   

1.2. Afwijkingen

                   

Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Sarah Bierens – Tekstschrijver slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene en/of bijzondere voorwaarden worden door Sarah Bierens – Tekstschrijver uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens een uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie daarvan in het kader van een specifieke transactie. Een uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de toepasselijkheid van de voorwaarden van een derde, zal in geen geval met zich meebrengen dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen Sarah Bierens – Tekstschrijver en Opdrachtgever van toepassing (zullen) zijn.


1.3. Nietigheid

                   

Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet in de weg. Sarah Bierens – Tekstschrijver en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling.

          

2. Offertes, overeenkomst & bevestiging


2.1. Offerte

                   

Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de opdracht verandert kan de prijsopgave gewijzigd worden. Sarah Bierens – Tekstschrijver is niet gebonden aan de voor de opdracht geoffreerde prijs wanneer blijkt dat Opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken. Sarah Bierens – Tekstschrijver, heeft geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de opdracht voor een gereduceerd bedrag dat in relatie staat tot de beoogde gedeelte van de opdracht. Kosten van derden worden direct doorberekend; dit geldt ook voor prijswijzigingen bij derden. In een offerte voorkomende fouten en (algemene) informatie binden Sarah Bierens – Tekstschrijver niet en leiden niet tot aansprakelijkheid van Sarah Bierens – Tekstschrijver.

                   

2.2. Opdrachtbevestiging

                   

Opdrachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk (bijvoorbeeld e-mail) bevestigd te worden. Indien Opdrachtgever nalaat schriftelijk te bevestigen, maar er desondanks mondeling of schriftelijk (e-mail) mee instemt dat Sarah Bierens – Tekstschrijver aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

            

3. Uitvoering


3.1. Verstrekken van gegevens

            

Opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van de volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen die benodigd zijn. Levering van onvolledige/ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens of materiaal komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

                   

3.2. Vertrouwelijke informatie

                   

Opdrachtgever en Sarah Bierens – Tekstschrijver verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst in het kader van privacy tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die over en weer wordt gedeeld en/of die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt gedeeld en/of ter beschikking wordt gesteld.

                   

3.3. Wijziging in de opdracht

                   

Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) door Opdrachtgever bekend worden gemaakt aan Sarah Bierens – Tekstschrijver. Mocht dit mondeling gebeuren, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever.

                

3.4. Gebruik van diensten / producten van derden

                   

Gebruik van diensten/producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Sarah Bierens – Tekstschrijver uitdrukkelijk van aansprakelijkheid van derden.

                   

3.5. Openbaarmaking & verveelvoudiging

                   

Zowel Sarah Bierens – Tekstschrijver als Opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te stellen het laatst opgeleverde werk/ontwerp te controleren en goed te keuren, voordat wordt overgegaan tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging.

                   

3.6. Termijn & levering

                   

Na acceptatie zal Sarah Bierens – Tekstschrijver de diensten leveren conform afspraak. Sarah Bierens – Tekstschrijver is bevoegd in termijnen te leveren. De tussen Opdrachtgever en Sarah Bierens – Tekstschrijver overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn. Als er wijzigingen in de opdracht plaatsvinden, kan dit tot gevolg hebben dat de leveringstermijn wordt aangepast.


4. Intellectueel eigendom & auteursrecht (copyright)                


4.1. Intellectueel eigendom

                   

Alle intellectuele eigendommen van de door Sarah Bierens – Tekstschrijver geleverde diensten zoals teksten, ontwerpen, schetsen, foto's, blogs, podcasts, video's, (online) campagnes e.d., blijven bij Sarah Bierens – Tekstschrijver berusten.

                   

4.2. Auteursrecht (copyright)

                   

Sarah Bierens – Tekstschrijver garandeert dat het geleverde door Sarah Bierens – Tekstschrijver is geschreven en gemaakt en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. Opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Sarah Bierens – Tekstschrijver van gevolgen uit oneigenlijk gebruik van het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van derden.

                   

4.3. Onderzoek naar bestaan van rechten

                   

Sarah Bierens – Tekstschrijver is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante rechten met betrekking tot de opdracht/Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de zelf aangeleverde ontwerpen, foto’s, teksten, bestanden etc.

                   

4.4. Naamsvermelding

                   

Tenzij de geleverde dienst er zich niet voor leent, is Sarah Bierens – Tekstschrijver te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij de geleverde diensten te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming de geleverde diensten zonder vermelding van de naam van Sarah Bierens – Tekstschrijver openbaar te maken of te verveelvoudigen.

                

5. Gebruik & licentie

                   

5.1. Het gebruik

                   

In de opdrachtovereenkomst wordt vastgelegd waar de geleverde dienst voor zal worden gebruikt. Wanneer Opdrachtgever het gebruik wil uitbreiden gebeurt dit in overleg met Sarah Bierens – Tekstschrijver. Deze licentie geldt zolang Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen die hieraan verbonden zijn. Gebruik door derden is alleen met schriftelijke (bijvoorbeeld per e-mail) toestemming van Sarah Bierens – Tekstschrijver toegestaan.

                   

5.2. Wijzigingen

                   

Opdrachtgever mag zonder schriftelijke (bijvoorbeeld e-mail) toestemming van Sarah Bierens – Tekstschrijver geen veranderingen aanbrengen in de geleverde diensten. Sarah Bierens – Tekstschrijver dient als eerste in staat te worden gesteld een door Opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de door Sarah Bierens – Tekstschrijver gehanteerde tarieven.

                    

5.3. Gebruik door Sarah Bierens – Tekstschrijver

                   

Sarah Bierens – Tekstschrijver heeft de vrijheid om alle geleverde diensten te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit. Tenzij anders overeengekomen.

                   

6. Honorarium

                   

6.1. Honorarium & bijkomende kosten

                   

Naast het overeengekomen honorarium worden ook de in het kader van de opdracht gemaakte kosten in rekening gebracht, zoals eventuele reis- en telefoonkosten, materiaal- en licentiekosten en (andere) kosten van derden, tenzij anders vermeld. Prijsopgaven zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

                   

6.2. Honorarium bij gewijzigde opdracht / meerwerk

                   

Wanneer Sarah Bierens – Tekstschrijver meer of andere werkzaamheden moet verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht. Een noodzakelijke wijziging van de opdracht welke leidt tot significant minder werkzaamheden, geeft aanleiding tot een overleg over (of) een eventuele verlaging van het eerder tussen Opdrachtgever en Sarah Bierens – Tekstschrijver overeengekomen honorarium reëel is. De beoordeling en definitieve beslissing liggen te allen tijde bij Sarah Bierens – Tekstschrijver.

                    

7. Betaling & afname

                   

7.1. Betalingsverplichting

                   

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening of opschorting. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats in Euro. Indien na het verstrijken van deze termijn door Sarah Bierens – Tekstschrijver nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd over het gefactureerde bedrag. Alle door Sarah Bierens – Tekstschrijver gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

                   

7.2. Vooruitbetaling & betalingsgarantie

                   

Sarah Bierens – Tekstschrijver is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Daarnaast is Sarah Bierens – Tekstschrijver gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat ten genoegen van Sarah Bierens – Tekstschrijver, voor het aan Sarah Bierens – Tekstschrijver verschuldigde honorarium zekerheid wordt gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Indien Sarah Bierens – Tekstschrijver gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen zal kunnen voldoen en Opdrachtgever weigert om (aanvullende) zekerheid te verstrekken, is Sarah Bierens – Tekstschrijver gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten.

                            


7.3. Opschorting                    


Wanneer Opdrachtgever betalingsverplichtingen aan Sarah Bierens – Tekstschrijver niet nakomt heeft Sarah Bierens – Tekstschrijver het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. Opdrachtgever mag tot dat moment de geleverde diensten niet gebruiken. Sarah Bierens – Tekstschrijver mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden gegeven.

                   

8. Beëindigen van de opdracht

                   

8.1. Verzuim of overmacht Opdrachtgever

                   

Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht van Opdrachtgever wordt vertraagd, dient Opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag alsmede de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van Sarah Bierens – Tekstschrijver verdere kosten of schadevergoeding te vorderen.

 

8.2. Beëindigen van de opdracht door Sarah Bierens – Tekstschrijver

                   

Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door Opdrachtgever, bij faillissement of opschorting van betaling en bij liquidatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft Sarah Bierens – Tekstschrijver het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

                   

8.3. Beëindiging van de opdracht door Opdrachtgever

                   

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door Opdrachtgever dient Opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium te vergoeden.

                

8.4. Overmacht

 


Sarah Bierens – Tekstschrijver is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Sarah Bierens – Tekstschrijver, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Sarah Bierens – Tekstschrijver kan worden verlangd, zoals ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid van Sarah Bierens – Tekstschrijver, gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, tekortkomingen aan de zijde van (ingeschakelde) derden (waaronder begrepen toeleveranciers) etc. Sarah Bierens – Tekstschrijver kan zich ook op overmacht beroepen als de betreffende omstandigheid is ingetreden nadat zij had moeten leveren. Opdrachtgever kan in alle gevallen geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade.                             


8.4a. Meldplicht bij ziekte en tijdelijke arbeidsongeschiktheid & Annuleringsrecht

                   

Sarah Bierens – Tekstschrijver zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan Opdrachtgever; Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende 5 dagen het recht de opdracht schriftelijk (bijvoorbeeld e-mail) te annuleren, echter met de verplichting om 50% van de opdracht/overeenkomst te vergoeden.

                

9. Garantie & aansprakelijkheid

                   

9.1. Eigendommen van Opdrachtgever

                   

Sarah Bierens – Tekstschrijver bewaart, gebruikt, bewerkt en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door Opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Indien Opdrachtgever dit risico verzekerd wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen.

                

9.2. Aansprakelijkheid

                   

Sarah Bierens – Tekstschrijver is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder uitdrukkelijk begrepen doch niet beperkt tot bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, letselschade, alle andere vormen van vermogensschade alsmede alle mogelijke aanspraken van derden, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Sarah Bierens – Tekstschrijver.

                  

9.2a. Beperkingsaansprakelijkheid

                   

De aansprakelijkheid van Sarah Bierens – Tekstschrijver is in alle gevallen beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt én de schade gedekt is door enige verzekering van Sarah Bierens – Tekstschrijver, tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval daadwerkelijk door de betreffende verzekeraar aan Sarah Bierens – Tekstschrijver wordt uitgekeerd. Opdrachtgever dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Sarah Bierens – Tekstschrijver te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.

                   

9.3. Verval aansprakelijkheid

                   

In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Sarah Bierens – Tekstschrijver, behalve die welke uitdrukkelijk door Sarah Bierens – Tekstschrijver is aanvaard, door het enkele verloop van 6 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

                   

9.4. Geleverde materialen

                   

Indien Opdrachtgever aan Sarah Bierens – Tekstschrijver materialen heeft verstrekt benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst, vrijwaart Opdrachtgever Sarah Bierens – Tekstschrijver van aanspraken van derden m.b.t. eventuele op deze materialen rustende auteursrechten.

                  

9.5. Bewaarplicht

                   

Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch Sarah Bierens – Tekstschrijver jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

                   

10. Inspectie & klachten

                   

10.1. Inspectie

                   

Opdrachtgever is gehouden de door Sarah Bierens – Tekstschrijver geleverde diensten bij/na oplevering direct te controleren.

                   

10.2. Klachten

                   

Klachten met betrekking tot gebreken aangaande de geleverde diensten dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de diensten schriftelijk te worden ingediend bij Sarah Bierens – Tekstschrijver, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de diensten te hebben aanvaard. Sarah Bierens – Tekstschrijver is gerechtigd een eigen onderzoek naar de aard, omvang en oorzaak van een gestelde tekortkoming te doen, in welk geval Opdrachtgever gehouden is daaraan alle medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever ter zake van de gestelde tekortkomingen geen aanspraken jegens Sarah Bierens – Tekstschrijver geldend zal kunnen maken.

                    

10.2a. Behandeling klacht(en)

                   

Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Sarah Bierens – Tekstschrijver is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te vervangen. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting als bedoeld in artikel 7(.1.).

                   

11. Geschillen & rechtskeuze

                   

11.1. Geschillen

                   

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding of als gevolg van de overeenkomst en/of deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechtbank in het arrondissement van de plaats waar Sarah Bierens – Tekstschrijver is gevestigd.

                   

11.2. Toepasselijk recht

                   

Op alle offertes en overeenkomsten en/of de totstandkoming daarvan, rechtsbetrekkingen, deze algemene voorwaarden en voorts alle door Sarah Bierens – Tekstschrijver verrichte werkzaamheden, is Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definities


Opdrachtnemer: Yoga met Sarah

Deelnemer: Degene die een door Yoga met Sarah georganiseerde yogales, workshop, training of retraite volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga met Sarah.                                  

                  

1.1 Het boeken van lessen: 5, 10 strippenkaart en losse lessen

Deelnemers kunnen een losse les via de website boeken. Daarnaast kun je een 5 of 10 strippenkaart aanschaffen. Deze kaart geeft recht op 5 of 10 lessen. De lessen dienen, in het geval van een 5 strippenkaart, binnen 10 weken gebruikt te worden. Bij een 10 strippenkaart binnen 20 weken gebruikt te worden. Na het verval van de voornoemde periode komen de lessen die nog niet zijn gebruikt te vervallen.

 

1.2 Alle aankopen (strippenkaarten of losse lessen) zijn persoonlijk en aldus niet overdraagbaar. Restitutie is niet mogelijk. Een strippenkaart loopt door in vakanties; de geldigheidsduur wijzigen is niet mogelijk. Yoga met Sarah zal de deelnemer ruim voor de einddatum van de gekochte strippenkaart berichten over de datum van verval.              

                 

1.3 Yoga met Sarah heeft ten minste 3 lesvrije weken per jaar, te weten rond Kerst en Oud & Nieuw, in de zomervakantie en rondom de Zomerfeesten. Een strippenkaart loopt door in vakanties; de geldigheidsduur wijzigen is niet mogelijk. Yoga met Sarah bericht je ruim voor de einddatum van je strippenkaart

            

                 

2. Betaling, prijswijziging en zichttermijn

                   

2.1 Een workshop, training of losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Betaling kan geschieden via een overboeking of contant voorafgaand aan de workshop, training of les.

                   

2.2 De geldende prijzen voor lessen, workshops en trainingen staan op deze website en zijn op te vragen bij Yoga met Sarah. Yoga met Sarah behoudt zich het recht om de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door Yoga met Sarah, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.                             


3. Lesrooster 

           

3.1 Het geldende lesrooster voor lessen en workshops staat op de website. Yoga met Sarah behoudt zich het recht het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door Yoga met Sarah, vermelding op de website en/of per e-mail.                                           


3.2  Yoga met Sarah behoudt zich het recht voor om een geplande les, workshop of training te annuleren of te wijzigen als gevolg van overmacht. In het geval van een strippenkaart vindt geen restitutie plaats. In het geval van een workshop of training zal het reeds betaalde geld gerestitueerd worden aan Deelnemer.     

                    

4. Deelname en betaling workshop, training en retraite       


4.1  Een Deelnemer kan aan een les, workshop, training of retraite deelnemen nadat Yoga met Sarah  het volledige bedrag voor deelname aan de les, workshop, training of retraite heeft ontvangen.               

4.2 Tot één (1) maand voor de geplande workshop of retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan sarah@sarahbierens.nl.Binnen 30 dagen voor de geplande datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de prijs in rekening wordt gebracht.                             
 

4.3 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

                

4.4 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retraite of workshop, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

                   

4.5 Yoga met Sarah behoudt zich het recht voor de retraite of workshop te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds betaalde prijs terugbetaald.

                            
 5.   Aansprakelijkheid


5.1 Yoga met Sarah aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops, training en/of retraites bij, of verzorgd door Yoga met Sarah.


5.2. Yoga met Sarah is een gekwalificeerde docent (RYT 250 uur) en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, training of workshop. Door deelname aan een les, workshop, training of retraite bij, of verzorgt door Yoga met Sarah, aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.


Yoga met Sarah adviseert en verplicht het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:


•     Raadpleeg een arts voordat je met lessen begint. Zeker als je er niet weet of je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

•     Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd vóór aanvang van de les, workshop, training of retraite.

•     Luister goed naar de instructies van Yoga met Sarah en volg deze op.

•     Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

•     Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

•     Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

•     Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

                  

6. Geschillen en rechtskeuze

                   

6.1 Op alle offertes en overeenkomsten en/of de totstandkoming daarvan, rechtsbetrekkingen, deze algemene voorwaarden en voorts alle door Yoga met Sarah verrichte werkzaamheden, is Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

                   

6.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een workshop, training of retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yoga met Sarah zullen worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechtbank in het arrondissement van de plaats waar Yoga met Sarah is gevestigd.